POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V TSC LABA d.o.o. - INFORMACIJA ZA STRANKE

Uvod

TSC LABA d.o.o. (v nadaljevanju »družba«) zbira vaše osebne podatke za namen izvajanja javnih nalog (tehnični pregledi), ki jih določa zakonodaja.

Družba je na področju tehničnih pregledov edini upravljavec vaših osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov se izvaja na podlagi zakona.

V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima družba sklenjeno pisno pogodbo, pristojni državni organi in nosilci javnih pooblasti v okviru izvjanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic, ki vam jih omogoča zakonodaja se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslovu dpo@laba.si ali preberite več o vaših pravicah v prilogi tega dokumenta.

Katera je pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

TSC LABA d.o.o. zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:

 • če obstaja zakonska obveznost – tehnični pregledi in upravne storitve registracija ali
 • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb.


Na kakšen način pridobimo osebne podatke

Vaše osebne podatke običajno družba pridobi na podlagi vaše osebne vloge za pridobitev različnih dovoljenj in na podlagi videonadzornega sistema, ko obiščete poslovne prostore TSC LABA d.o.o. ter na podlagi vašega obiska spletne strani družbe (http://www.laba.si/).

Katere so kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

TSC LABA d.o.o. obdeluje osebne podatke zaposlenih na TSC LABA d.o.o. in osebne podatke strank.

Posamezne kategorije posameznikov, katerih podatki se evidentirajo v zbirkah:

 • Stranke TSC LABA d.o.o. , ki s svojim vozilom opravijo tehnični pregled in izvedejo registracijo ali zavarovanje vozila,
 • Stranke TSC LABA d.o.o. Kontrolni organ, ki s svojim vozilom opravijo postopke ugotavljanja skladnosti vozila,
 • Zaposleni v podjetju TSC LABA d.o.o.


Katero vrsto osebnih podatkov obdelujemo

TSC LABA d.o.o. obdeluje osebne kontaktne podatke o strankah ter podatke o vozilih za katera se izvedejo tehnični pregledi, registracija ali zavarovanje, postopek o ugotavljanju skladnosti.

Koliko časa hranimo vaše podatke

Osebni podatki se lahko hranijo za obdobje, ki ga določajo predpisi.

Če rokov hrambe ni posebej zakonsko predpisanih, mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti hramba omejena na najkrajše možno obdobje.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujejo:

 • zaposleni v TSC LABA d.o.o., na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • akreditacijski organ,
 • pogodbeni obdelovalci TSC LABA d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve družbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima družba podpisane ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov ter zagotavljajo enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala družba,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.


Kako varujemo vaše osebne podatke

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) ter nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov sprejel Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. TSC LABA d.o.o. zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in sicer, da so osebni podatki:

 • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“);
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni;
 • nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“);
 • ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“);
 • točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni;
 • sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“);
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo;
 • osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“);
 • obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

TSC LABA d.o.o. zagotavlja redno usposabljanje in ozaveščanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov. Usposabljanje in ozaveščanje zajema najmanj naslednja področja:

 • predpise s področja varstva osebnih podatkov,
 • odgovornosti vseh v procesu,
 • poznavanje internih aktov TSC LABA d.o.o.,
 • vodenje ažurne evidence o zbirkah osebnih podatkov,
 • varnostne kontrole, ki se nanašajo na osebne podatke,
  pogodbe in razmerja s tretjimi osebami oziroma obdelovalci,
 • ravnanje s poizvedbami, ugovori in pritožbami strank,
 • razvoj varstva zasebnosti za nove procese in izdelke,
 • procesi zaznavanja in odzivanja na primere kršitev osebnih podatkov.


Kakšne so vaše pravice

Na podlagi pravice posameznika do seznanitve o obdelavi lastnih osebnih podatkov, TSC LABA d.o.o. na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca:

 • zagotovi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na tega posameznika, obdelujejo ali ne,
 • na razumljiv način obvesti tega posameznika, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, se obdelujejo in o izvoru teh podatkov,
 • seznani posameznika z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov ter obdobjem hrambe osebnih podatkov,
  omogoči vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov in vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na tega posameznika, in njihov prepis,
 • dostavi izvlečke, potrdila ali izpise osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, v katerih sta navedena namen in pravna podlaga za zbiranje, obdelavo in uporabo teh podatkov,
 • omogoči informacijo o obstoju pravice do popravka, izbrisa, ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi,
 • dostavi natisnjen dokument, ki vsebuje informacije o tem, komu je bil omogočen dostop do osebnih podatkov tega posameznika, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi,
 • omogoči informacijo o pravici do vložitvi pritožbe pri nadzornem organu,
 • v primeru, da informacije niso zbrane neposredno od posameznika, posreduje informacijo o viru osebnih podatkov,
 • omogoči informacijo o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev in
  omogoči informacijo o morebitnih prenosih osebnih podatkov v tretje države (vključno z zaščitnimi ukrepi).

Poleg pravice do dostopa oziroma seznanitve, TSC LABA d.o.o. na zahtevo oziroma vlogo posameznika odloča tudi o drugih pravicah posameznik in sicer:

 • do popravka ali izbrisa osebnih podatkov,
 • do preklica obdelave (v primeru pravne podlage privolite),
 • omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora obdelavi ter prenosljivosti podatkov.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na e-naslov dpo@laba.si ali TSC LABA d.o.o., Ponoviška cesta 11b, 1270 Litija ali z zahtevo, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Priporočljiva vloga za uveljavitev pravic posameznikov je posameznikom enostavno dosegljiva na sedežu družbe.

Videonadzor

O izvajanju videonadzora so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno nadzorovano območje. Na obvestilu so navedeni vsi podatki iz 4. odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in prvega odstavka 13. člena GDPR.

Videonadzor se izvaja 24ur na dan. Posnetki se hranijo 30 dni. Posnetki se v določenih primerih hranijo tudi dlje, kadar je za to podan zakonit interes ali zakonita zahteva organov. Posameznik ima pravico zahtevati dostop do posnetkov, ki vsebujejo njegove osebne podatke. Prav tako ima posameznik pravico do izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti teh podatkov, pri čemer so te pravice potencialno omejene z zakonitim interesom drugih subjektov.

Namen obdelave je varovanje ljudi in premoženja.

Upravljalec nadzornega sistema: Boštjan Laba, bostjan@laba.si, 01/8995200

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov v podjetju: dpo@laba.si.

Kam se lahko formalno pritožite

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov se lahko pritožite nadzornemu organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).

Spremembe politike varstva osebnih podatkov

TSC LABA d.o.o. si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako družba uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz. kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

TSC LABA d.o.o. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako družba varuje njihovo zasebnost.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov dpo@laba.si ali TSC LABA d.o.o., Ponoviška cesta 11b, 1270 Litija.

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

TSC LABA d.o.o.

Litija, 28.5.2018

Priloge: