Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovori nanje

Pogosta vprašanja

  • Če gre samo za odjavo s spremembo lastništva ni potrebna prisotnost kupca.
  • V primeru izdaje izvoznih tablic, pa mora biti kupec prisoten, ali pa mora nekoga pisno pooblastiti.

Vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju ( npr. tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča ali sedež), je treba v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji. Prijavi spremembe mora lastnik registriranega vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo.

Zakon določa, da se dovoljenje za preizkušnjo vožnjo izda za obdobje petih dni, v zakonu pa ni nobene omejitve, kolikokrat se lahko izdajo za isto vozilo.

Res pa je da se preizkusne tablice lahko pridobijo za vozilo, ki je tehnično brezhibno. Kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila iz tehničnega pregleda, izjava serviserja po popravilu vozila ali pa pisna izjava stranke.

  • Na zahtevo izvršitelja se na upravnih enotah vpiše rubež s tem se stranki v postopku, ki ima zarubljeno vozilo, ne sme dovoliti spremembe lastništva oz. odsvojitve, na njeno zahtevo pa se ji mora dovoliti podaljšanje registracije vozila, oziroma odjave iz prometa. Enako velja to tudi v primeru vpisa omejitve s strani Ajpesa.
  • Drugače pa je v primeru davčne izvršbe. Zakon o davčnem postopku v 186. členu določa, da se zarubljeno motorno ali priklopno vozilo do prenehanja veljavnosti rubeža ne sme registrirati oziroma se zanj ne sme podaljšati prometno dovoljenje brez dovoljenja davčnega organa.

30 dni prej je možno opraviti tehnični pregled vozila.

Na tehnični pregled lahko pripelje vozilo kdorkoli. Podaljšanje registracije pa vrši lastnik vozila, oziroma nekdo ki ga za ta postopek lastnik vozila pisno pooblasti.

V kolikor je podatek o opravljenem tehničnem pregledu zaveden v evidenci registriranih vozil ( ker je bil tehnični pregled opravljen v Sloveniji) dokazila ni potrebno prilagati in se veljavnost prometnega   dovoljenja lahko določi le do najkrajšega časa veljavnosti pogojev ( tehnični pregled, zavarovanje, letna dajatev). Seveda  pa se lastnik lahko kljub temu odloči da bo opravil ponovno tehnični pregled svojega vozila, če bo želel uskladitev teh datumov.

Ne, tehnični pregled za osebni avtomobil se opravi četrto leto po prvi registraciji, torej v vašem primeru 26.02.2019.

Overjeno pooblastilo mora biti za preverjanje identitete prodajalca  pri postopku odjave s spremembo lastništva ali preverjanju identitete kupca.

Iz pooblastila mora biti razvidno kdo, koga pooblašča, za katero vozilo in točno za kateri postopek ( npr. emšo, vin šasija, podaljšanje registracije, prodaja vozila, identifikacija…)

Lastnik napiše pri pooblaščeni organizaciji izjavo o kraji reg. tablic, tudi če tega ni prijavil na policiji. Referent spremeni status registrskih tablic v ukradene in stranki izroči nove tablice. V primeru, da je lastnik leasing, mora uporabnik priložiti pooblastilo lastnika za menjavo reg. tablic.

V izogib nevšečnostim pa je še vedno dobro o tem obvestiti tudi policijo, ki naredi uradni zaznamek.

Potrebujete prometno dovoljenje vozila (iz države, kjer je bilo nazadnje registrirano), vaš osebni dokument ter račun prodajalca oz. kupoprodajno pogodbo. Vse v originalu.